Egzamin państwowy

Zasady przeprowadzenia egzaminu państwowego są określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 roku poz. 995 z późn. zmianami).

Osoba przystępująca do egzaminu musi okazać jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość tj. dowód osobisty, kartę pobytu lub paszport.