Program szkolenia

Program szkolenia kandydatów na kierowców określony jest w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2012 roku poz.1019) i obejmuje dla kategorii B prawa jazdy co najmniej:

  • 30 godzin zajęć teoretycznych w tym co najmniej 4 godziny z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
  • 30 godz. zajęć praktycznych w tym co najmniej 4 godziny jazd poza obszarem zabudowanym na drogach o prędkości ponad 70 km/h

Po zakończeniu wymaganego programem szkolenia osoba przystępuje do egzaminu wewnętrznego: teoretycznego i praktycznego.

Jeżeli wynik egzaminów jest pozytywny Kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców wydaje osobie szkolonej zaświadczenie o odbyciu wymaganego szkolenia.